Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN LAMINAAT OUTLET FRIESLAND

Artikel 1: Definities
1. Verkoper: Laminaat Outlet Friesland gevestigd te Leeuwarden, KVK-nummer 72045493.
2. Koper: de wederpartij van verkoper.
3. Partijen: koper en verkoper gezamenlijk.
4. Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen partijen.
5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en levering van diensten of goederen namens verkoper.
2. Voor zover partijen niet anders zijn overeengekomen, zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Algemene voorwaarden of andere voorwaarden van koper worden door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor verkoper voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden staan geregeld worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en de algemene voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benaderd.
6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van de algemene voorwaarden.
7. Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat de algemene voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat verkoper het recht verliest om in andere gevallen stripte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
8. Verkoper heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Grote inhoudelijke wijzigingen worden –bij voorbaat- met koper besproken.

Artikel 3: Betaling
1. De volledige koopsom wordt altijd meteen in de winkel voldaan. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen aan aanbetaling of volledige voldoening van de koopsom verwacht. In dat geval krijgt de koper een bewijs van reservering en de vooruitbetaling.
2. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft de koper in gebreke, dan ik verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot invordering komen voor rekening van koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan verkoper te betalen.

Artikel 4: Offertes
1. Iedere offerte van verkoper is vrijblijvend.
2. Is in de offerte geen aanvaardingstermijn gesteld, dan kan koper aan de offerte geen rechten ontlenen.
3. Een verstuurde offerte is tot 14 werkdagen na dagtekening geldig, tenzij verkoper schriftelijk anders aangeeft of anderzijds kenbaar maakt.
4. Indien opdrachtgever de offerte aanvaardt dan behoudt verkoper het recht om de offerte binnen 7 werkdagen na aanvaarding te herroepen.
5. Verkoper is niet aan haar offertes gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Alle offertes zijn gebaseerd op informatie die door koper verstrekt zijn. De koper staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle relevante informatie aan verkoper verstrekt.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Levertijden in een offerte zijn altijd indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
9. Indien de aanvaarding van de offerte afwijkt van de offerte dan is verkoper daaraan niet verbonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
10. Gedane offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten en/of bestellingen.

Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 6: Oplevering en risico-overgang
1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

Artikel 7: Onderzoek, reclames
1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daarna in het normale (handels)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 8: Monsters en modellen
1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 9: Levering
1. Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie on instructies die noodzakelijk zijn voor levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening van de koper op te slaan.
4. Indien de zaken worden bezorgd, is de verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Artikel 10: Overmacht
1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs nier door koper kan worden verlangd zoals bijvoorbeeld, ziekte, oorlog, of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen het bedrijf van verkoper.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zien verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie30
kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via aangetekende brief.

Artikel 11: Overdracht van rechten
1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tij kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. Verkoper verplicht zich onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzeker te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14: Klachtenplicht
1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming , zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren. Tevens dient de koper het aan hem verstrekte aankoopbewijs te kunnen vertonen.
2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 15: Garanties
1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt als voldaan is aan de onderhavige voorwaarden.
2. De duur van de garantie staat vermeld op de verpakking van het goed.
3. De garantie geldt uitsluitend voor huishoudelijke toepassing van de laminaatvloer. Bij toepassing in projecten is de garantie nader te bepalen aangezien deze afhankelijk is van het exacte gebruik van de vloer.
4. Binnen de gebruiksklasse van het goed is er garantie op:
a. Direct zichtbare productiefouten.
b. Verborgen gebreken, dat wil zeggen productfouten die zich pas na langere tijd manifesteren.
5. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geld ook als inbreuk bij koper bekend was of bekend hand kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
6. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer -zonder toestemming- koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
7. Schade en problemen die het gevolg zijn van onjuiste verwerking, verwerking van foutieve delen, oneigenlijk gebruik of verkeerd onderhoud van het laminaat vallen niet onder de garantie.
8. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door producent wordt verstrekt.
9. Bij een beroep op de garantie dient de koper van het goed zijn aankoopbewijs te tonen.

Artikel 16: Retourvoorwaarden
1. Er mogen uitsluitend volledige en gesloten verpakkingen van het goed geretourneerd worden.
2. Het goed moet deel uitmaken van de vaste collectie van verkoper.
3. Pvc/Spc vloeren, Restpartijen en Bijproducten kunnen niet geretourneerd worden.
4. Het maximumaantal verpakkingen dat geretourneerd mag worden is 2 pakken laminaat
    Dit op basis van volledige en gesloten verpakkingen. Inclusief gratis plakplinten en basis ondervloer
5. Retourneren van het goed is enkel mogelijk binnen een termijn van 2 weken na aankoop of levering of afhaling van het goed.
6. Extra aangeschafte ondervloeren en mdf/ plakplinten kunnen niet worden geretourneerd.
7. Bij het retourneren van het goed moet koper zijn aankoopbewijs tonen.
8. Het retourbedrag zal binnen 10 werkdagen op uw rekening worden bijgeschreven.

Artikel 17: Toepasselijk recht
1. Op deze overeenkomst tussen verkoper en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
3. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 18: Forumkeuze
1. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechterbank.